Životné prostredie Slovensko - ekológia
Zavolajte nám: +421 904 453 724

Poradenstvo v oblasti životného prostredia

Firma EKO - DAMI s.r.o. z Bratislavy ponúka poradenstvo v oblasti životného prostredia, vypracovanie auditu plnenia legislatívnych povinností v oblasti životného prostredia, zabezpečenie plnenia povinností na úseku odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia. Ponúka teda komplexné riešenia legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia.

Životné prostredie Slovensko - odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

• vybavenie potrebných rozhodnutí v zmysle zákona o odpadoch •
• vypracovanie havarijného plánu pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi •
• vypracovanie prevádzkových poriadkov •
• vypracovanie prevádzkových denníkov •
• spracovanie evidencie o vzniku a nakladaní s odpadmi •
• vypracovanie ročných hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi •
• zabezpečenie vyplývajúcich povinností pre vyhradené prúdy výrobkov •
• vypracovanie zámeru pre "Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)" •

Životné prostredie Slovensko - vodné hospodárstvo

Vodné hospodárstvo

• vypracovanie a schválenie Havarijného plánu (Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku) •
• vypracovanie prevádzkového poriadku a v prípade potreby aj jeho schválenie •
• vypracovanie žiadostí pre vydanie potrebných povolení vyplývajúcich zo zákona o ochrane vôd •
• vypracovávanie hlásení za odbery vôd a vypúšťanie odpadových vôd •

Životné prostredie Slovensko - ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia

• vypracovanie žiadostí pre vydanie potrebných povolení pre zdroje znečisťovania ovzdušia •
• zabezpečenie merania emisií •
• vypracovanie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia •
• vypracovanie prevádzkových poriadkov a prevádzkových denníkov •